• Obsługa prawna spółek prawa handlowego, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób fizycznych,
 • obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości,
 • opracowanie i negocjacje umów cywilnoprawnych, gospodarczych,
 • sporządzanie pozwów, pismo procesowych, środków zaskarżenia, wniosków itp.,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych,
 • doradztwo prawne i prawno-finansowe,
 • windykacja należności,
 • interpretacja przepisów prawnych,
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi, w tym przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz przed urzędami i organami jednostek samorządu terytorialnego.

Wspieramy naszych klientów w zakresie usług:

Krajowy Rejestr Sądowy
 • kompleksowa obsługa w zakresie rejestracji podmiotów w KRS oraz rejestracji zmiany danych (rejestracja podmiotu, wykreślenie podmiotu)
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Postępowanie egzekucyjne
 • sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika,
 • sporządzenie zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości,
 • monitoring przebiegu postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzenie pozwu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.
Postępowanie windykacyjne
 • ustalenie danych adresowych dłużnika,
 • nadzór nad terminową spłatą należności,
 • ustalanie sytuacji finansowej dłużnika (poszukiwanie majątku dłużnika)
 • sporządzenie dokumentów zabezpieczających spłatę zadłużenia przedsądowych i sądowych (postępowanie zabezpieczające),
 • dochodzenie należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym (wybór Kancelarii Komorniczych o największej skuteczności).
Prawo administracyjne
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • pomoc prawna w uzyskaniu stosownych pozwoleń, decyzji, licencji,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do sądów administracyjnych.
Prawo cywilne
 • kierowanie pozwów do sądów (pozwów o zapłatę należności, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, roszczeń o ustalenie prawa, roszczeń o uznanie czynność za bezskuteczną, wniosków o udzielenie zabezpieczeń itp.),
 • przygotowywanie, opiniowanie i konsultowanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie negocjacji dotyczących umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism odwoławczych (sprzeciwów, zarzutów, zażaleń, apelacji, skarg na referendarza sądowego, skarg na przewlekłość postępowania),
 • sporządzanie wniosków o zniesienie współwłasności, o ustanowienie drogi koniecznej, rozgraniczenie nieruchomości.
Prawo pracy i ubezpieczeń
 • sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich,
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń,
 • doradzanie przy procesach zatrudnienia i restrukturyzacji zatrudnienia,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach,
 • doradztwo w zakresie postanowień umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji w trackie stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy, umów o odpowiedzialności materialnej,
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunków pracy (w szczególności umów zawartych na czas nieokreślony lub w trybie dyscyplinarnym), w tym zwolnień grupowych i indywidulanych,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • mediacje pracownicze.
Prawo rodzinne
 • sporządzanie pozwów i odpowiedzi na pozew o rozwód, separację, zniesienie wspólnoty majątkowej,
 • sporządzanie wniosków o podział majątku,
 • sporządzanie planów wychowawczych,
 • sporządzanie wniosków o ustanowienie zabezpieczeń alimentacyjnych,
 • sporządzanie pozwów o pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa,
 • mediacje rodzinne.
Prawo spadkowe
 • przygotowanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wraz z reprezentacją procesową,
 • przygotowanie wniosku o zabezpieczenie spadku,
 • przygotowanie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza,
 • odwołanie darowizn.
Prawo spółek handlowych
 • kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego: spółek osobowych i kapitałowych, w tym obsługa organów spółek (sporządzanie protokołów i uchwał na posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zebrania wspólników, zgromadzenia wspólników, walnych zgromadzeń i czynny w nich udział),
 • obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych,
 • zmiany umowy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej, zamkniętej, w granicach kapitału docelowego, obniżenie kapitału zakładowego, ,
 • przygotowanie regulaminów Zarządu, Rady Nadzorczej itp.,
 • przygotowanie pozwów o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał.
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • doradztwo w ustalaniu podstaw do zgłoszenia wniosku o upadłość przez przedsiębiorców i konsumentów,
 • sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców i konsumentów, w tym wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
 • reprezentowanie upadłego w postępowaniu upadłościowym po wydaniu przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym lub układowym.

Nie znalazłeś/aś tego, czego szukasz?