Relacje alimentacyjne dziadków i wnuków – jak to funkcjonuje?

Dzisiaj coś dla bardziej dojrzałych Czytelników, poruszymy temat alimentacji pomiędzy wnuczętami a dziadkami. Wbrew obiegowym sądom, obowiązek alimentacyjny nie dotyczy jedynie stosunków między rodzicami a dziećmi!

Ostatnio napisała do nas pani Janina, której mąż zmarł, a jej dzieci są w bardzo złej sytuacji finansowej, w przeciwieństwie do wnuka- Kamila, który prowadzi dobrze prosperującą działalność. Chciała wiedzieć, czy z uwagi na swoją bardzo trudną sytuację materialną, może jakkolwiek ubiegać się o pomoc od wnuka Kamila.

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY WOBEC DZIADKÓW:

Polskie prawo przewiduje taką możliwość, gdyż obowiązek alimentacyjny obejmuje wszystkich krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo!

Obowiązek ten obciąża zstępnych przed wstępnymi- gdyby nawet rodzice pani Janiny żyli, wciąż pierwszym w kolejności, w przypadku braku męża oraz w sytuacji, gdy dzieci nie są w stanie spełnić jej usprawiedliwionych potrzeb, do spełnienia obowiązku alimentacyjnego pozostawałby wnuk pani Janiny- Kamil.

Jednak obowiązek alimentacyjny poza linią rodzice-dzieci wystepuje jedynie wówczas, gdy osoba uprawniona do alimentacji, znajduje się w niedostatku.

POJĘCIE NIEDOSTATKU:

Stan niedostatku usuwają wszelkie dochody, jakie uprawniony do alimentacji może osiągnąć i zużyć na zaspokojenie swych potrzeb, w szczególności wynagrodzenie za pracę lub świadczone usługi, dochody uzyskiwane z posiadanego majątku, świadczenia emerytalne lub rentowe, renty odszkodowawcze

Pojęcie to odnosi się zatem do sytuacji, gdy w niniejszym przypadku pani Janina nie jest w stanie własnymi siłami spełnić swych usprawiedliwionych potrzeb, a dzieci pani Janiny nie są w stanie zadośćuczynić swojemu obowiązkowi, gdy ze względu na stan majątkowy lub gdy uzyskanie od nich na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone  z nadmiernymi trudnościami.

Obowiązek alimentacyjny osób zobowiązanych w dalszej kolejności, a zatem w niniejszym przypadku wnuka pani Janiny trwa tak długo, jak osoby z mocy prawa zobowiązane w bliższej kolejności (a zatem dzieci pani Janiny) nie mogą zaspokoić jej usprawiedliwionych potrzeb.

Korzystna zmiana sytuacji finansowej po stronie jej dzieci, a zatem osób zobowiązanych w bliższej kolejności powodowałaby ustanie obowiązku Kamila.

Nie da się wykluczyć sytuacji, w której np.: miejsce pobytu dzieci pani Janiny nie byłoby znane, co utrudnia, czy wręcz uniemożliwia uzyskanie środków na czas. Wówczas wnuk pani Janiny byłby zobowiązany do spełnienia na jej rzecz świadczeń alimentacyjnych, ale miałby roszczenie regresowe (a zatem o zwrot świadczonej alimentacji na rzecz babci) względem tego z rodziców, który jest dzieckiem pani Janiny.

Gdyby Kamil miał siostrę albo gdyby pani Janina miała inne wnuczęta, wówczas obowiązek alimentacyjny obciążałby ich w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY WOBEC WNUCZĄT:

Wyżej określone reguły mają także zastosowanie  w sytuacji, gdy chodzi o obowiazek alimentacyjny rodziców względem dzieci. Gdyby rodzice dziecka zmarli, wówczas zobowiązanymi w dalszej kolejności byliby dziadkowie.

Również gdyby rodzice nie byli w stanie zapewnić dzieciom potrzebnych środków do utrzymania lub połączone by to było z nadmiernymi trudnościami, to wówczas tak długo, jak utrzymuje się ten stan, to dziadkowie byliby obowiązani do spełnienia świadczeń względem wnucząt. Obowiązek spełnienia świadczeń na rzecz wnuka istnieje jednak jedynie wówczas, jeśli znajduje się on w niedostatku.

Jeśli zobowiązani w bliższej kolejności żyją, ale są w stanie spełnić obowiązek alimentacyjny jedynie w części, zobowiązani w dalszej kolejności mają obowiązek spełnienia go w tej właśnie brakującej części.

Ustalenie wysokości zobowiązania zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Tak przedstawia się, w ogólnym zarysie, regulacja obowiązków alimentacyjnych pomiędzy wnukami a dziadkami.

Pamiętajcie, że podstawową przesłanką w tym zakresie jest niedostatek osób uprawnionych – inaczej niż w przypadku stosunków między rodzicami a dziećmi!

Miłego dnia!

Jeśli masz wątpliwości natury prawnej zadzwoń – 533 475 835 lub napisz do nas: sekretariat@kprawnamp.pl. Zachęcam do kontaktu i pozdrawiam Was gorąco!