• sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich,
  • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń,
  • doradzanie przy procesach zatrudnienia i restrukturyzacji zatrudnienia,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach,
  • doradztwo w zakresie postanowień umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji w trackie stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy, umów o odpowiedzialności materialnej,
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunków pracy (w szczególności umów zawartych na czas nieokreślony lub w trybie dyscyplinarnym), w tym zwolnień grupowych i indywidulanych,
  • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  • mediacje pracownicze.