• sporządzanie opinii prawnych,
  • pomoc prawna w uzyskaniu stosownych pozwoleń, decyzji, licencji,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do sądów administracyjnych.