• sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika,
  • sporządzenie zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości,
  • monitoring przebiegu postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzenie pozwu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.