Oferta

 • Prawo cywilne

  • kierowanie pozwów do sądów (pozwów o zapłatę należności, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, roszczeń o ustalenie prawa, roszczeń o uznanie czynności za bezskuteczną)
  • przygotowywanie, opiniowanie i konsultowanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych
  • prowadzenie negocjacji dotyczących umów
  • sporządzanie opinii prawnych


 • Prawo pracy

  • usługi doradcze w pełnym zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, kontraktów menedżerskich
  • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania
  • umowy o zakazie konkurencji
  • rozwiązywanie sporów pracowniczych (włącznie z postępowaniami sądowymi)


 • Prawo spółek, fuzje i przejęcia

  • kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego, w szczególności spółek kapitałowych
  • wybór optymalnej formy organizacyjno-prawnej
  • założenie spółki
  • obsługa bieżącego funkcjonowania podmiotu (sporządzanie protokołów i uchwał na posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zebrania wspólników, zgromadzenia wspólników), reprezentowanie przed Sądami rejestrowymi
  • likwidacja spółek prawa handlowego
  • doradztwo kancelarii obejmuje wszelkie etapy i aspekty zarówno prywatnych, jak i publicznych transakcji fuzji i przejęć (M&A)


 • Prawo papierów wartościowych, prawo korporacyjne

  • bieżąca obsługa spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych
  • emisje akcji i papierów dłużnych
  • umowy o zakazie konkurencji
  • doradztwo przy obowiązkach informacyjnych spółek, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na GPW i rynku Newconnect


 • Prawo ubezpieczeń społecznych

  • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych
  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS


 • Prawo administracyjne

  • doradztwo i sporządzanie opinii prawnych na gruncie prawa administracyjnego
  • pomoc prawna w uzyskiwaniu stosownych pozwoleń, decyzji, koncesji, licencji
  • redagowanie pism i skarg w związku z działalnością organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi


 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • pomoc prawna, w tym zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego,
  • pomoc prawna przy sporządzaniu porozumienia podziału obowiązków rodzicielskich, kontaktów,
  • doradztwo w sprawach ze stosunku między rodzicami i dziećmi: ustalenie ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa, zgoda na wydanie paszportu, itp.


 • Prawo procesowe, arbitraż i rozwiązywanie sporów, mediacje

  • kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach spornych przed Sądami powszechnymi i arbitrażowymi, powstałymi na tle szeroko rozumianego prawa cywilnego


 • Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne

  • przygotowanie wniosków w imieniu dłużnika, wierzyciela o ogłoszenie upadłości,
  • przygotowanie sprzeciwów do listy wierzytelności, zażaleń w ramach postępowania upadłościowego,
  • przygotowanie wniosków o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego,
  • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z planem restrukturyzacyjnym.


 • Postępowanie egzekucyjne i windykacja należności

  • sporządzanie wezwań do zapłaty, projektów pism i ugód pozasądowych,
  • sporządzanie pozwów o zapłatę wraz z wnioskiem o zabezpieczenie na majątku dłużnika,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych w sporach gospodarczych i cywilnych,
  • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, kontakt z komornikiem i monitoring postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, kontakt z komornikiem i monitoring postępowania.


 • Prawo spółdzielcze, stowarzyszeń i fundacji

  • kancelaria prowadzi obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych, doradza w bieżących problemach oraz wspiera prawnie przy zakładaniu i rejestracji stowarzyszeń i fundacji


 • Prawo bankowe

  • reprezentowanie klienta w sporach z bankami
  • doradztwo podmiotom świadczącym usługi w ramach outsourcingu dokonywanego przez banki
  • pomoc prawna w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej usług świadczonych przez banki i firmy pośrednictwa finansowego
  • negocjacja umów pomiędzy bankami a podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi
  • doradztwo w procesie uzyskania kredytów i gwarancji dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych
  • reprezentowanie klienta w sporach z instytucjami bankowymi, w tym wytaczanie powództw z umów kredytowych frankowych, z ubezpieczenia niskiego wkładu.